lệnh tha trong Tiếng Anh là gì?

lệnh tha trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh tha sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh tha

    order of release