lệnh cấm vận trong Tiếng Anh là gì?

lệnh cấm vận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh cấm vận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh cấm vận

    embargo

    xem lệnh cấm vận như là một lời tuyên chiến to consider the embargo tantamount to a declaration of war