lệnh tập hợp trong Tiếng Anh là gì?

lệnh tập hợp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh tập hợp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh tập hợp

    (army) rappel