lệnh điệt trong Tiếng Anh là gì?

lệnh điệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh điệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh điệt

    your nephew