lệnh mẫu trong Tiếng Anh là gì?

lệnh mẫu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh mẫu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh mẫu

    your mother