lệnh đơn trong Tiếng Anh là gì?

lệnh đơn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh đơn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lệnh đơn

    menu (computer)