lệnh doãn trong Tiếng Anh là gì?

lệnh doãn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh doãn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh doãn

    district governor

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lệnh doãn

    district governor