lệnh tiễn trong Tiếng Anh là gì?

lệnh tiễn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh tiễn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh tiễn

    urgent order

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lệnh tiễn

    urgent order