lệnh huynh trong Tiếng Anh là gì?

lệnh huynh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh huynh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh huynh

    your elder brother

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lệnh huynh

    your elder brother