lệnh khẩn trong Tiếng Anh là gì?

lệnh khẩn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh khẩn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh khẩn

    urgent order