lệnh tôn trong Tiếng Anh là gì?

lệnh tôn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh tôn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh tôn

    your grandchild