lệnh muội trong Tiếng Anh là gì?

lệnh muội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh muội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh muội

    your younger sister

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lệnh muội

    your younger sister