lệnh trục xuất trong Tiếng Anh là gì?

lệnh trục xuất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh trục xuất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh trục xuất

    eviction order