lệnh trưng dụng trong Tiếng Anh là gì?

lệnh trưng dụng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh trưng dụng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh trưng dụng

    * dtừ

    requisition