lệnh tịch biên trong Tiếng Anh là gì?

lệnh tịch biên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh tịch biên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh tịch biên

    * dtừ

    distress-warrant; extent