lệnh tòng quân trong Tiếng Anh là gì?

lệnh tòng quân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh tòng quân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh tòng quân

    * dtừ

    call-up