lệnh ngược lại trong Tiếng Anh là gì?

lệnh ngược lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh ngược lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh ngược lại

    * dtừ

    cancel