lệnh khám nhà trong Tiếng Anh là gì?

lệnh khám nhà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh khám nhà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh khám nhà

    search-warrant