lệnh hoạt dịch trong Tiếng Anh là gì?

lệnh hoạt dịch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh hoạt dịch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh hoạt dịch

    order into active military service