lệnh hoãn trả nợ trong Tiếng Anh là gì?

lệnh hoãn trả nợ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh hoãn trả nợ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh hoãn trả nợ

    * dtừ

    moratorium