lệnh giảm tội trong Tiếng Anh là gì?

lệnh giảm tội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh giảm tội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh giảm tội

    * dtừ

    reprieve