lệnh chuyển vận trong Tiếng Anh là gì?

lệnh chuyển vận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh chuyển vận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh chuyển vận

    transfer order, transportation order