lệnh chuyển dịch trong Tiếng Anh là gì?

lệnh chuyển dịch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh chuyển dịch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh chuyển dịch

    order of march