lệnh chuẩn chi trong Tiếng Anh là gì?

lệnh chuẩn chi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh chuẩn chi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh chuẩn chi

    warrant for payment