lệnh cấp phát trong Tiếng Anh là gì?

lệnh cấp phát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh cấp phát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh cấp phát

    disbursement order