lệnh công tác trong Tiếng Anh là gì?

lệnh công tác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh công tác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh công tác

    work order