lệnh định dạng trong Tiếng Anh là gì?

lệnh định dạng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh định dạng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh định dạng

    (tin học) formatting command