giải trong Tiếng Anh là gì?

giải trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giải

  award; prize

  lễ trao giải oscar the oscar award ceremony

  nàng được trao giải nhất she was awarded first prize

  to refer somebody to...; (toán học) to solve

  giải một bài toán hình học to solve a geometry problem

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giải

  * noun

  award; prize

  * verb

  to deliver, to conduct under escort

  * verb

  to solve; to answer (Math)

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giải

  prize, award; to deliver