giải trí trong Tiếng Anh là gì?

giải trí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải trí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giải trí

  to relax; to amuse oneself; to entertain oneself; amusement; entertainment

  tôi giải trí chủ yếu bằng âm nhạc my main source of entertainment is music

  chúng tôi sẽ tổ chức khiêu vũ cho các bạn giải trí we'll give a ball for your amusement/entertainment

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giải trí

  * verb

  to relax; to amuse oneself

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giải trí

  to be entertained, relax, unwind, amuse oneself