giải ra trong Tiếng Anh là gì?

giải ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải ra

    to find a solution