giải đoán trong Tiếng Anh là gì?

giải đoán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải đoán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải đoán

    to interpret