giải rút trong Tiếng Anh là gì?

giải rút trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải rút sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải rút

    string (to tie trousers)