giải giới trong Tiếng Anh là gì?

giải giới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải giới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải giới

    to disarm

    giải giới tàn quân nguỵ to disarm the remnants of the puppet army