giải cấu trong Tiếng Anh là gì?

giải cấu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải cấu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải cấu

    (giải_cấu tương phùng) meet unexpectedly

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giải cấu

    Giải cấu tương phùng

    Meet unexpectedly