giải hoà trong Tiếng Anh là gì?

giải hoà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải hoà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giải hoà

    Mediate a peace (between two parties), act a peace-marker