giải binh trong Tiếng Anh là gì?

giải binh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải binh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải binh

    (từ nghĩa cũ) to break up the troops

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giải binh

    (từ cũ; nghĩa cũ) Breakup the troops

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giải binh

    breakup the troops