giải đến trong Tiếng Anh là gì?

giải đến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải đến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải đến

    to take/refer (prisoner under guard) to...