giải ách trong Tiếng Anh là gì?

giải ách trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải ách sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải ách

    to deliver from misfortune

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giải ách

    Deliver from misfortune

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giải ách

    deliver from misfortune