giải oan trong Tiếng Anh là gì?

giải oan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải oan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải oan

    xem minh oan

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giải oan

    Clear (somebody) of a false charge

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giải oan

    to clear (of a charge)