giải mã trong Tiếng Anh là gì?

giải mã trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải mã sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải mã

    to decipher; to decode

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giải mã

    Decode

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giải mã

    decode