giải tích trong Tiếng Anh là gì?

giải tích trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải tích sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải tích

    (toán học) analytic

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giải tích

    Analytics analysis

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giải tích

    analytics analysis