giải tỏ trong Tiếng Anh là gì?

giải tỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải tỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải tỏ

    xem giãi bày

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giải tỏ

    như giải bày