giải ngân trong Tiếng Anh là gì?

giải ngân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải ngân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giải ngân

    to disperse, release, unfreeze