giải phẩu trong Tiếng Anh là gì?

giải phẩu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải phẩu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải phẩu

    dissect, operate; surgery

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giải phẩu

    Dissect, operate

    Surgery