giải hiệu trong Tiếng Anh là gì?

giải hiệu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải hiệu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải hiệu

    to cancel; to annul (a contract)