giải bùa trong Tiếng Anh là gì?

giải bùa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải bùa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải bùa

    to break the spell on somebody; to remove the spell from somebody; to free somebody from a magic spell

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giải bùa

    to break the spell on somebody, remove the spell from