giải vây trong Tiếng Anh là gì?

giải vây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải vây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giải vây

  (quân sự) to raise a siege; to relieve

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giải vây

  Raise a siege, raise the encirclement

  Help out of danger, put out of harm's way

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giải vây

  raise a siege, raise the encirclement-help out of danger, put out of