giải tội trong Tiếng Anh là gì?

giải tội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải tội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải tội

    to disculpate; to exonerate

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giải tội

    to free somebody from blame, prove somebody innocent