giải hạn trong Tiếng Anh là gì?

giải hạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải hạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải hạn

    to relieve somebody of his run of bad luck

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giải hạn

    to relieve somebody of his run of bad luck