giải y trong Tiếng Anh là gì?

giải y trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải y sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải y

    to take off one's clothes